Wedstrijdreglement

Artikel 1 : ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

De uitgeversmaatschappij Noukies – N.V., met maatschappelijke zetel te Zénobe Grammelaan 21 in 1480 Sint-Renelde - België, organiseert vanaf 28 augustus t.e.m. 12 september 2019, een wedstrijd zonder geldelijke voorwaarden of aankoopverplichting met als titel “WEDSTRIJD – Win artikelen ter waarde van 300€” op de website van de vennootschap Noukies – N.V.

Dit reglement bepaalt de juridische regels en modaliteiten van toepassing op dit Spel. Dit reglement wordt aangevuld door de aanwijzingen die de netsurfers geleidelijk aan op het scherm zien verschijnen naarmate het Spel vordert.
 

Artikel 2 : DEELNAMEVOORWAARDEN

 1. Dit Spel is open en uitsluitend gereserveerd voor meerderjarige natuurlijke personen die hun woonplaats hebben in Europa.
  De Vennootschap behoudt zich het recht voor om alle nodige controles te verrichten van de identiteit, het postadres en/of e-mailadres van de Deelnemers.
 2. Alle personeelsleden van de Vennootschap en van de Partner, met inbegrip van hun familieleden en echtgenoten, zijn zowel rechtstreeks als onrechtstreeks uitgesloten van deelname aan dit Spel of toekenning van de prijs.
 3. Elke persoon (met dezelfde naam, hetzelfde postadres, hetzelfde e-mailadres) kan slechts één keer deelnemen aan het Spel. De deelname is strikt persoonlijk en de Deelnemer mag in geen enkel geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere Deelnemers spelen.
 4. De personen die hun volledige persoonsgegevens en identiteit niet hebben gestaafd of op foutieve of leugenachtige wijze hebben verstrekt, worden gediskwalificeerd, evenals de personen die weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt ingezameld, geregistreerd en gebruikt ten behoeve van het beheer van het Spel.
 5. De deelname aan het Spel impliceert voor elke Deelnemer de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van dit reglement, de op het internet geldende deontologische regels en de Franse en Belgische wet- en regelgeving inzake wedstrijdspellen. Het niet-naleven van dit reglement leidt automatisch tot de nietigheid van de deelname en de eventuele toekenning van de prijs.
   

Artikel 3 : DEELNAMEMODALITEITEN

Het Spel verloopt als volgt:

 1. De Deelnemer surft van 28 augustus tot 12 september 2019 naar de website van Noukie’s (https://www.noukies.com/nl/nieuwe-personnages).
 2. De Deelnemer geeft antwoord op de bonusvragen.
 3. De Deelnemer vult de velden van het deelnameformulier van de wedstrijd correct in, te weten: naam, voornaam, postadres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, ...
 4. Om zijn deelname aan de wedstrijd te kunnen bevestigen moet de Deelnemer al de verplichte velden correct invullen (naar vorm).
 5. De Deelnemer moet vervolgens het vakje ‘Ik heb de deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd gelezen en ga ermee akkoord’ aanvinken.
 6. Nadat het deelnameformulier voor de wedstrijd correct is ingevuld en verzonden, ziet de Deelnemer een bevestigingsbericht op zijn scherm verschijnen.
 7. Zodra de deelname door Noukies N.V. is verwerkt en goedgekeurd, ontvangt de Deelnemer geen e-mail ter bevestiging van zijn deelname.
   

Artikel 4 : SELECTIE VAN DE WINNAARS EN PRIJZEN

4.1 PRIJZEN

Er worden twee winnaars geselecteerd. De winnaars ontvangen artikelen uit de nieuwe collectie ter waarde van 300€, naar keuze. Indien de geselecteerde artikelen niet op voorraad zijn, worden de artikelen door de Organisator uitgekozen.

De vermelde prijswaarde komt overeen met de publieke prijs (inclusief belastingen en btw) die gangbaar was of geraamd werd op de datum waarop het reglement werd opgesteld. Zij wordt louter als indicatie gegeven en is voor wijziging vatbaar.

De prijs kan niet worden ingeruild voor een ander voorwerp, noch voor eender welke geldelijke waarde en kan geen aanleiding geven tot enige gedeeltelijke of totale terugbetaling. De Deelnemer wordt erop gewezen dat het verkopen of ruilen van de prijs strikt verboden is. De Organisator behoudt zich echter de mogelijkheid voor om de aangeboden prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare of hogere waarde, meer bepaald in het geval van een onvoorspelbare, onvermijdelijke en externe gebeurtenis die de levering van de voorziene prijs binnen een redelijke termijn verhindert.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidenten/ongevallen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de prijs.

4.2 SELECTIE VAN DE WINNAAR

De wedstrijd loopt van 28 augustus tot 12 september 2019. De winnaars worden via Facebook en Instagram door de Organisator op de hoogte gebracht op 13 september. De winnaar gaat akkoord met het feit dat zijn naam op Facebook en Instagram zullen aangewezen worden indien hij de winnaar is.

Twee winnaars zullen gekozen worden, wiens antwoord in vergelijking met dat van de overige deelnemers het dichtst bij het correcte antwoord op de bonusvraag ligt. Bij gelijke uitslag, wordt er één winnaar door middel van een loting vastgesteld.

Prijzen kunnen uiterlijk tot 30 dagen na sluiting van een deelnameperiode opgevraagd worden. Na deze termijn beschikt de Organisator over de prijzen.

Winnaars worden binnen 10 werkdagen na het einde van de deelnameperiode aangewezen.
De winnaars worden aangeduid nadat gecontroleerd werd of zij voor de prijzen in aanmerking komen. De aangeduide Deelnemers zullen door de Organisator gecontacteerd worden via het e-mailadres dat zij bij hun deelname aan het Spel hebben opgegeven.
Indien de Deelnemers niet reageren binnen dertig (30) dagen na de aankondiging van de winnaars, wordt ervan uitgegaan dat zij afstand doen van hun prijzen en blijven de prijzen eigendom van de Partner.

De winnaars moeten het reglement naleven. Indien blijkt dat zij niet voldoen aan de criteria van dit reglement worden hun prijzen niet toegekend. De Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun identiteit, leeftijd, postgegevens of de getrouwheid en oprechtheid van hun deelname worden gecontroleerd. In dit opzicht behoudt de Organisator zich het recht voor om vóór de verzending van de prijs een kopie van het identiteitsbewijs van de winnaars te vragen. Elke valse verklaring, valse identiteitsopgave of vals adres leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer en desgevallend de teruggave van de prijs op kosten van de winnaar.

4.3 TOEZENDING VAN DE PRIJS

De prijzen worden binnen een indicatieve termijn van één maand (1) na afloop van het Spel gestuurd naar het postadres dat de winnaars per mail hebben opgegeven.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs naar een verkeerd adres wordt verzonden als gevolg van foute of ontbrekende informatie of de nalatigheid van een van de winnaars. Indien de prijs niet kon worden geleverd om eender welke reden buiten de wil van de Organisator (bv. de winnaar is verhuisd zonder zijn adres te updaten) blijft de prijs definitief eigendom van de Organisator.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van vertraging, problemen met de verzending van de e-mail of ingeval de transporteur de naar de winnaar gestuurde prijs verliest of in geval van laattijdige levering door de post om redenen buiten zijn wil.
Al de vermelde merken of productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
 

Artikel 5 : BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De deelname aan het spel “WEDSTRIJD – Win artikelen ter waarde van 300€” impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald inzake de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opzoeken of overdragen van informatie, de risico’s van onderbreking, en meer algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met en transmissie via het internet, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s van besmetting door virussen die zich mogelijk in het netwerk kunnen bevinden.

De Organisator kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor (de volgende lijst is niet beperkend):

 • De overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het internet;
 • storingen van het internet die het goede verloop/de goede werking van het Spel verhinderen;
 • defecten aan de ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
 • het verlies van gedrukte of elektronische correspondentie en, meer algemeen, het verlies van gegevens;
 • problemen inzake routering;
 • de werking van enige software;
 • de gevolgen van een virus, computerbug, anomalie, technisch defect;
 • schade veroorzaakt aan de computer van een Deelnemer;
 • technische, hard- en softwarematige defecten van eender welke aard die een Deelnemer hebben verhinderd of beperkt om deel te nemen aan het Spel of die het systeem van een Deelnemer hebben beschadigd;
 • defecten aan de prijzen die in het kader van het spel worden uitgedeeld en eventuele rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die zij zouden kunnen veroorzaken.

Er wordt nadrukkelijk overeengekomen dat de Organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een onderbreking of eender welke tekortkoming en dit om welke reden dan ook, of voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit een verbinding met de website in het kader van dit Spel. De Deelnemers zijn zelfverantwoordelijk om alle passende maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software op hun computer te beschermen tegen aanvallen.
De deelname aan het spel geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.

De Organisator kan het Spel “WEDSTRIJD – Win artikelen ter waarde van 300€” gedeeltelijk of volledig annuleren indien eender welke vorm van fraude wordt vastgesteld, meer bepaald op het gebied van informatica of bij de keuze van finalisten of winnaars.

De Organisator behoudt zich in dit geval het recht voor om geen prijs toe te kennen aan de fraudeurs en/of de daders van zulke fraude voor de bevoegde rechtbanken te vervolgen. De Organisator kan echter geenszins aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de Deelnemers wegens eventueel gepleegde fraude.

Het feit dat een Deelnemer een of meerdere fictieve pseudoniemen gebruikt of van een of meerdere derden ontleent, wordt als fraude beschouwd, aangezien elke Deelnemer onder zijn eigen unieke naam aan het spel moet deelnemen. Elke fraude leidt tot de uitsluiting van de Deelnemer.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het Spel gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens een geval van overmacht of omstandigheden buiten zijn wil. De Organisator behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om de deelnameperiode te verlengen en om het even welke aangekondigde datum uit te stellen.

Dit reglement kan volledig of gedeeltelijk worden gewijzigd met een aankondigingsperiode van één kalenderdag. Elke wijziging van het reglement wordt van kracht vanaf het moment van terbeschikkingstelling op de website (https://www.noukies.com/nl/nieuwe-personnages) en indiening bij de Belgische en Franse gerechtsdeurwaarders en elke Deelnemer wordt verondersteld ermee akkoord te gaan louter door het feit dat hij aan het Spel deelneemt na de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Elke Deelnemer die niet akkoord gaat met de aangebrachte wijziging(en) moet stoppen met aan het Spel deel te nemen. Elk op deze wijze ingediend aanhangsel wordt gratis verzonden naar alle personen die het reglement schriftelijk hebben aangevraagd volgens dezelfde hogervermelde voorwaarden.

De aanvraag moet gericht worden naar het volgende adres: Zenobe Grammelaan 21 in 1480 Sint-Renelde - België.
 

Artikel 6 : NALEVING VAN HET REGLEMENT

Het niet-naleven van dit reglement evenals elke fraude of poging tot fraude gepleegd met het oog op het onrechtmatig ontvangen van de prijs, of elke kwaadwillige poging om het verloop van het Spel te storen, kan leiden tot de uitsluiting van de betrokken Deelnemer, waarbij de Organisator zich het recht voorbehoudt om deze persoon gerechtelijk te vervolgen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren voor de naleving van dit artikel en van het reglement in zijn geheel, meer bepaald om elke Deelnemer uit te sluiten die eender welk misbruik of poging tot fraude heeft gepleegd. De Organisator is echter niet verplicht om al de deelnemers van het Spel systematisch te controleren, maar mag deze controle eventueel beperken tot de mogelijke winnaars van het Spel.
 

Artikel 7 : INDIENING VAN HET REGLEMENT

Dit reglement kan vrij worden geraadpleegd en afgedrukt via de website van Noukie’s (https://www.noukies.com/nl/nieuwe-personnages).

Het reglement is gratis verkrijgbaar voor iedereen die er de Organisator van het Spel om vraagt op het volgende adres:
Wedstrijdspel “WEDSTRIJD – Win artikelen ter waarde van 300€” - Noukies – N.V. - Zénobe Grammelaan 21 in 1480 Sint-Renelde - België.
Mondelinge vragen betreffende dit Spel worden niet beantwoord.
 

Artikel 8 : PERSOONSGEGEVENS

Wij herinneren eraan dat de Deelnemers die aan het Spel willen deelnemen verplicht zijn om bepaalde persoonlijke informatie over zichzelf te geven (naam, adres …). Deze gegevens worden geregistreerd en bewaard en zijn nodig voor deelname aan het Spel, voor het bepalen van de finalisten en winnaars en voor de toekenning en verzending van de prijzen, en zullen door de Organisator uitsluitend gebruikt worden in het kader van het Spel dat door hem georganiseerd en gepromoot wordt. Deze gegevens zijn bestemd voor de Organisator en mogen eventueel overgedragen worden aan zijn technische dienstverleners, die ze meer bepaald nodig hebben voor de verzending van de prijzen en dit in overeenstemming met de artikelen 4, 5, 9 en 12 van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In toepassing van de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikken de Deelnemers over een recht van toegang tot, wijziging en verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen moeten de Deelnemers een brief sturen naar het volgende adres: Wedstrijdspel “Imagine” - Noukies – N.V. - Zénobe Grammelaan 21 in 1480 Sint-Renelde - België.
 

Artikel 9 : GESCHILLEN

Dit reglement is onderworpen aan het Franse en Belgische recht.

Om in aanmerking te komen moeten eventuele betwistingen betreffende het Spel schriftelijk worden gericht aan het volgende adres:
Wedstrijdspel "Imagine" - Noukies – N.V. - Zénobe Grammelaan 21 in 1480 Sint-Renelde - België
en dit ten laatste dertig (30) dagen na de uiterste datum van deelname aan het Spel die in dit reglement is vermeld.
Vragen betreffende de toepassing of interpretatie van het reglement of onvoorziene vragen die worden gesteld, worden vooraf aan de Organisator voorgelegd.

In geval van blijvende onenigheid over de toepassing of interpretatie van dit reglement en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Parijs en/of Brussel waaraan exclusieve bevoegdheid wordt toegekend.

Indien één of meer bepalingen van dit reglement nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, behouden de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte.

+